ខ្នាតកំលាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្នាតអន្តរជាតិ

四月 25, 2009 留下评论

ដោយសព្វវចនាធិប្បាយសេរីវិគីភីឌា

ទៅកាន់៖ ទិសដៅ, ស្វែងរក

ខ្នាតកំលាយ ជាផ្នែកមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្នាតអន្តរជាតិ។ វាជាខ្នាតផ្សំពីខ្នាតគោល ទាំង៧គឺ៖

មើលអត្ថបទក្បោះក្បាយនៅ : ខ្នាតគោលនៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្នាតអន្តរជាតិ

មាតិកា

 

 

[កែប្រែ] ខ្នាតដែលមានឈ្មោះនិងនិមិត្តសញ្ញាពិសេស

ខ្នាតរបស់ ឈ្មោះដើម ឈ្មោះជាខ្មែរ និមិត្តសញ្ញា សរសេរដោយប្រើ​និមិត្តសញ្ញាផ្សេងទៀត សរសេរដោយប្រើ​និមិត្តសញ្ញាខ្នាតគោល ទំនាក់ទំនង
ប្រេកង់ hertz អ៊ែក ឬ ហឺត Hz   s-1 ប្រេកង់ = 1 / ខួប
កំលាំង newton ញូតុន N   kg m s-2 កំលាំង = ម៉ាស . សំទុះ
កុងត្រាំង និង សំពាធ pascal ប៉ាស្កាល់ Pa N m-2 kg m-1 s-2 សំពាធ = កំលាំង / ផ្ទៃ
កម្មន្ត, ថាមពល និង បរិមាណកំដៅ joule ហ្ស៊ូល J N m kg m2 s-2 កម្មន្ត = កំលាំង . ចំងាយ; ថាមពលស៊ីនេទិច = ម៉ាស់ . ល្បឿន2 / 2
អនុភាព, ហ្វ្លុចថាមពល និង ហ្វ្លុចកំដៅ watt វ៉ាត់ W J s-1 kg m2 s-3 អនុភាព = កម្មន្ត / ពេល
បរិមាណអគ្គីសនី និង បន្ទុកអគ្គីសនី coulomb គូឡុំ C   s A បន្ទុក = ចរន្ត . ពេល
កំលាំងចលករអគ្គីសនី និង ផលសងប៉ូតង់ស្យែង (ឬ តង់ស្យុង) volt វ៉ុល V J C-1 kg m2 s-3 A-1 តង់ស្យុង = ថាមពល / បន្ទុក
រ៉េស៊ីស្តង់អគ្គីសនី Ohm អូម Ω V A-1 kg m2 s-3 A-2 រេស៊ីស្តង់ = តង់ស្យុង / ចរន្ត
កុដឌុចតង់អគ្គីសនី siemens ស៊ីម៉ែន S A V-1 kg-1 m-2 s3 A2 កុងឌុចតង់ = ចរន្ត / តង់ស្យុង
កាប៉ាស៊ីតេអគ្គីសនី farad ហ្វារ៉ាដ F C V-1 kg-1 m-2 s4 A2 កាប៉ាស៊ីតេ = បន្ទុក / តង់ស្យុង
អាំងឌុចស្យុងម៉ាញ៉េទិច (ឬដង់ស៊ីតេហ្ល្វុចម៉ាញ៉េទិច) tesla តេស្លា T V s m-2 kg s-2 A-1 អាំងឌុចស្យុង = តង់ស្យុង . ពេល / ផ្ទៃ
ហ្វ្លុចម៉ាញ៉េទិច weber វិបប៊ែរ Wb V s kg m2 s-2 A-1 ហ្វ្លុចម៉ាញ៉េទិច = តង់ស្យុង . ពេល
អាំងឌុចតង់អគ្គីសនី henry ហង់រី H V s A-1 kg m2 s-2 A-2 អាំងឌុចតង់ = តង់ស្យុង . ពេល / ចរន្ត
សីតុណ្ហភាព degré Celsius អង្សាសេ °C   K  
មុំ radian រ៉ាដ្យង់ rad      
មុំសូលីដ stéradian ស្តេរ៉ាដ្យង់ sr      
ហ្វ្លុចពន្លឺ lumen លុយម៉ង់ lm cd sr    
កំរិតភ្លឺ lux លុច lx cd sr m-2    
កំរិតសកម្ម (វិទ្យុសកម្ម) becquerel បេកគឺរ៉ែល Bq   s-1  
Énergie communiquée massique, dose absorbée, kerma gray ហ្គ្រេយ Gy J kg-1 m2 s-2  
Équivalent de dose sievert ស៊ីវែរ Sv J kg-1 m2 s-2  
Activité catalytique katal កាតាល់ kat   mol s-1  

 

[កែប្រែ] ខ្នាតផ្សេងទៀត

ខ្នាតរបស់ ឈ្មោះដើម ឈ្មោះជាខ្មែរ និមិត្តសញ្ញា សរសេរដោយប្រើ​និមិត្តសញ្ញាខ្នាតគោល
ផ្ទៃក្រលា mètre carré ម៉ែត្រការ៉េ m2  
មាឌ mètre cube ម៉ែត្រគូប m3  
ល្បឿន mètre par seconde ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទី m s-1  
ល្បឿនមុំ radian par seconde រ៉ាដ្យង់ក្នុងមួយវិនាទី rad s-1  
សំទុះ mètre par seconde carrée ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីការ៉េ m s-2  
សំទុះមុំ radian par seconde carrée រ៉ាដ្យង់ក្នុងមួយវិនាទីការ៉េ rad s-2  
ម៉ូម៉ង់កំលាំង newton-mètre ញូតុនម៉ែត្រ N m kg m2 s-2
ចំនួនរលក mètre à la puissance moins un ម៉ែត្រស្វ័យគុណ​ដកមួយ m-1  
ម៉ាស់មាឌ kilogramme par mètre cube គីឡូក្រាមក្នុងមួយម៉ែត្រគូប kg m-3  
ម៉ាស់ប្រវែង kilogramme par mètre គីឡូក្រាមក្នុងមួយម៉ែត្រ kg m-1  
មាឌម៉ាស់ mètre cube par kilogramme ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយគីឡូក្រាម m3 kg-1  
កំហាប់ជាម៉ូល mole par mètre cube ម៉ូលក្នុងមួយម៉ែត្រគូប mol m-3  
មាឌម៉ូល mètre cube par mole ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយម៉ូល m3 mol-1  
កាប៉ាស៊ីតេកំដៅ, អង់ត្រូពី joule par kelvin ហ្ស៊ូលក្នុងមួយកែលវ៉ាំង J K-1 kg m2 K-1 s-2
កាប៉ាស៊ីតេកំដៅម៉ូល, អង់ត្រូពីម៉ូល joule par mole-kelvin ហ្ស៊ូលក្នុងមួយម៉ូលកែលវ៉ាំង J mol-1 K-1 kg m2 mol-1 K-1 s-2
កំដៅម៉ាស់, អង់ត្រូពីម៉ាស់ joule par kilogramme-kelvin ហ្ស៊ូលក្នុងមួយគីឡូក្រាមកែលវ៉ាំង J kg-1 K-1 m2 K-1 s-2= m² . K-1 . s-2
ថាមពលម៉ូល joule par mole ហ្ស៊ូលក្នុងមួយម៉ូល J mol-1 kg m2 mol-1 s-2
ថាមពលម៉ាស់ joule par kilogramme ហ្ស៊ូលក្នុងមួយគីឡូក្រាម J kg-1 m2 s-2
ថាមពលមាឌ joule par mètre cube ហ្ស៊ូលក្នុងមួយម៉ែត្រគូប J m-3 kg m-1 s-2
Tension capillaire newton par mètre ញូតុនក្នុងមួយម៉ែត្រ N m-1 kg s-2
ហ្វ្លុចកំដៅ watt par mètre carré វ៉ាត់ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ W m-2 kg s-3
កុងឌុចទីវីតេកំដៅ watt par mètre-kelvin វ៉ាត់ក្នុងមួយម៉ែត្រកែលវ៉ាំង W m-1 K-1 M kg K-1 s-3
វីស្កូស៊ីតេស៊ីនេម៉ាទិច mètre carré par seconde ម៉ែត្រការ៉េក្នុងមួយវិនាទី m2 s-1  
វីស្កូស៊ីតេឌីណាមិច pascal-seconde ប៉ាស្កាល់វិនាទី Pa s kg m-1 s-1
ដង់ស៊ីតេបន្ទុកអគ្គីសនី coulomb par mètre cube គូឡុំក្នុងមួយម៉ែត្រគូប C m-3 A s m-3
ដង់ស៊ីតេចរន្ត ampère par mètre carré អំពែរក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ A m-2  
កុងឌុចទីវីតេ siemens par mètre ស៊ីម៉ែនក្នុងមួយម៉ែត្រ S m-1 A2 s3 kg-1 m-3
កុងឌុចទីវីតេម៉ូល siemens mètre carré par mole ស៊ីម៉ែនម៉ែត្រការ៉េក្នុងមួយម៉ូល S m2 mol-1 A2 s3 kg-1 mol-1
ពែរមីទីវីតេ farad par mètre ហ្វារ៉ាដក្នុងមួយម៉ែត្រ F m-1 A2 s4 kg-1 m-3
ពែរមេអាប៊ីលីតេ henry par mètre ហង់រីក្នុងមួយម៉ែត្រ H m-1 M kg s-2 A-2
ដែនអគ្គីសនី volt par mètre វ៉ុលក្នុងមួយម៉ែត្រ V m-1 m kg A-1 s-3
ដែនម៉ាញ៉េទិច ampère par mètre អំពែរក្នុងមួយម៉ែត្រ A m-1  
លុយមីណង់ candela par mètre carré កង់ដេឡាក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ cd m-2  
អិចស្ប៉ូស៊ីស្យុង (កាំរស្មី X និង កាំរស្មីហ្គាំម៉ា) coulomb par kilogramme គូឡុំក្នុងមួយគីឡូក្រាម C kg-1 A s kg-1
Débit de dose absorbée gray par seconde ហ្គ្រេយក្នុងមួយវិនាទី Gy s-1 m2 s-3
Débit massique kilogramme par seconde គីឡូក្រាមក្នុងមួយវិនាទី kg s-1  
Débit volumique mètre cube par seconde ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយវិនាទី m3 s-1  
Advertisements
分类:5584

បងស្រឡាញ់អូន

四月 12, 2009 留下评论

 

បងស្រឡាញ់អូន

untitled3untitled2

分类:5584

រៀន​ CS4 ទី២

四月 12, 2009 留下评论

សួស្តីឆ្នាំថ្មី

អផ្សុក

分类:5584

រៀន photoshop cs4

四月 10, 2009 留下评论

ps font

e69caae6a087e9a298-1

分类:5584

រូបថតនេះអោយខ្មុំ,,

三月 21, 2009 留下评论

tqb21

រូថតនេះយកពីប្លកបងប្អូន

ខ្មុំភ្លេចឈ្មោះគាត់ហើយ

ps by khmer 2006

3669098s6107ucgmtqb

分类:5584

ឈឺត្រចៀក

三月 21, 2009 留下评论

ត្រចៀកខ្មុំឈឺមួយសប្តាហ៍ហើយ

នេះជាចម្ងឺចាស់ហើយ មកស្រុកខ្មែរ២ឆ្នាំ បានកើតឡើងចម្ងឺនេះជាលើកទី២

ឆ្នាំមុនខ្មុំមិនបានទៅពេទ្យពិនិត្យមើលទេ

ថ្ងៃនេះខ្មុំនឹងទៅជ្រើសរើសមន្ទីរពេទ្យល្អមួយ ពិនិត្យមើលៗ

ប្រហែលជាត្រូវការវះតាត់ ខ្លាចមែនណាស់បងប្អូន។

e58cbbe999a2

分类:5584

រង់ចាំ

三月 20, 2009 留下评论

dengdai3

        

我们都老得太快,却聪明得太迟

 

        **去年丧妻。

 这突如其来的事故,实在教人难以接受,但是死亡的到来不总是如此吗?

 **说他太太最希望他能送鲜花给她,但是他觉得太浪费,总推说等到下次再买,

       结果却是在她死后,用鲜花布置她的灵堂。

 这不是太愚蠢了吗?!

 等到……等到……似乎我们所有的生命,都用在等待

 “等到大学毕业我以后,我就会如何如何。”我们对自己说。

 “等到我买房子以后!”

 “等我最小的孩子结婚之后!”

 “等我把这笔生意谈成之后!”

 “等到我死了以后。”

 人人都很愿意牺牲当下,去换取未知的等待;牺牲今生今世的辛苦钱,

         去购买来世的安逸。在台湾只要往有山的道路上走一走,

         就随处都可看到“农舍”变“精舍”,

         山坡地变灵骨塔,无非也是为了等到死后,能图个保障,不必再受苦。

        许多人认为必须等到某时或某事完成之后再采取行动。

 明天我就开始运动;明天我就会对他好一点;

       下星期我们就找时间出去走走;退休后,我们就要好好享受一下。

 然而,生活总是一直变动,环境总是不可预知,在现实生活中,

        各种突发状况总是层出不穷。

 身为一个医生,我所见过的死人,比一般人要来得多。

 这些人早上醒来时,原本预期过的是另一个平凡无奇的日子,

       没想到一件意料之外的事:交通意外、脑溢血、心脏病发作等等。

 刹那间生命的巨轮倾覆离轨,突然闯进一片黑暗之中。

 那么我们要如何面对生命呢?

 我们毋需等到生活完美无瑕,也毋需等到一切都平稳,

         想做什么,现在就可以开始。

 如果你的妻子想要红玫瑰,现在就买来送她,不要等到下次。

 真诚、坦率地告诉她:“我爱你”、“你太好了!”

 这样的爱语永不嫌多。

 如果说不出口,就写张纸条压在餐桌上:“你真棒!”

 或是:“我的生命因你而丰富。”不要吝于表达,好好把握。

 记住,给活人送一朵玫瑰,强过给死人送贵重的花圈。

 每个人的生命都有尽头,许多人经常在生命即将结束时,

         才发现自己还有很多事没有做,有许多话来不及说,这实在是人生最大的遗憾

 别让自己徒留“为时已晚”的空余恨。

 逝者不可追,来者犹未卜,最珍贵、最需要适时掌握的“当下”,

        往往在这两者蹉跎间,转眼错失。

 有许多事,在你还不懂得珍惜之前已成旧事;

 有许多人,在你还来不及用心之前已成旧人。

 遗憾的事一再发生,但过后再追悔“早知道如何如何”是没有用的,

       “那时候”已经过去,你追念的人也已走过了你的生命。

 一句瑞典格言说:“我们都老得太快,却聪明得太迟。”

 不管你是否察觉,生命都一直在前进。人生不售来回票,失去的便永远不再有。

 不要再等待有一天你“可以松口气”,或是“麻烦都过去了”。

 生命中大部分的美好事物都是短暂易逝的,享受它们,品尝它们,

        善待你周围的每一个人,别把时间浪费在等待所有难题的“完满结局”上。

dengdai4

分类:រូបថត